TELEFON + 48 22 460 29 00 EMAIL wzkart@wzkart.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM wzkart.pl

Wojskowe Zakłady Kartograficzne sp. z o.o. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z korzystaniem przez Ciebie z serwisu internetowego spółki wzkart.pl” zbieramy dane niezbędne do świadczenia oferowanych przez nas usług, a także informacje o Twojej aktywności w naszym serwisie. Niniejszy dokument pozwoli Ci lepiej zrozumieć, jakie informacje i dane osobowe gromadzimy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. Chronimy prywatność naszych klientów i użytkowników serwisu przetwarzając powierzone nam dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dbając o ich bezpieczeństwo.  

Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z naszego serwisu, a także informacje o przysługujących Ci prawach. 

 1. DEFINICJE
  1. Administrator (także Spółka lub Organizacja) Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fort Wola 22, 01-258 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000295452, kapitał zakładowy 4.200.000,00 zł, NIP 525000727 wpłacony w całości, zwaną dalej: „Administratorem”..
  1. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  1. Polityka – niniejsza Polityka prywatności, zawierająca informacje o przetwarzaniu Danych osobowych w ramach Serwisu.
  1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  1. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora dostępny pod adresem 
   wzkart.pl
  1. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 2. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM ORAZ IOD
  1. Kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób:
   1. w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany w punkcie 1.1.;
   1. drogą elektroniczną na adres e-mail inspektor-ochrony-danych@wzkart.pl
  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych przez Administratora. Kontakt z IOD możliwy jest w następujący sposób:
   1. w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany w punkcie 1.1.;
   1. drogą elektroniczną na adres e-mail inspektor-ochrony-danych@wzkart.pl
 3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU I Z APLIKACJI

 • Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu i z Aplikacji (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie czy innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osób, które nie posiadają konta w Serwisie lub w Aplikacji), przetwarzane są przez Administratora: 
  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie i w Aplikacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
  • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; 
  • w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw i interesów gospodarczych; 
  • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.
  • Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

REJESTRACJA W SERWISIE

 • Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób. 
  • Dane osobowe są przetwarzane:
   • w celu świadczenia usług związanych z uczestnictwem Użytkownika w Programie lojalnościowym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta w Programie lojalnościowym, a także preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności; 
   • w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw i interesów gospodarczych; 
   • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.
  • Użytkownik korzystający z Programu lojalnościowego za pośrednictwem Aplikacji ma możliwość powiązania Aplikacji z aplikacjami zewnętrznymi Apple Health lub Google Fit. W takim przypadku dane dotyczące liczby kroków, spalonych kalorii oraz przebytego dystansu są przekazywane do Aplikacji i zamieniane na punkty w Programie lojalnościowym. 

FORMULARZ KONTAKTOWY 

 • Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. W treści zapytania Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
  • Dane osobowe są przetwarzane:
   • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

GEOLOKALIZACJA

 • Dane osobowe Użytkownika obejmujące informację o lokalizacji są przetwarzane w celu umożliwienia Użytkownikowi odszukania najbliższych stacjonarnych punktów dostawy. Skorzystanie z tej funkcjonalności jest opcjonalne oraz niewymagane celem prawidłowego korzystania z Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażana poprzez zezwolenie przeglądarce internetowej na korzystanie z usług lokalizacji należącego do Użytkownika urządzenia. Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez cofnięcie uprawnień Serwisu w przeglądarce internetowej Użytkownika w zakresie dostępu do informacji o lokalizacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 • MARKETING
  • Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
   • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
   • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
   • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
  • W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

REKLAMA KONTEKSTOWA

 • Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REKLAMA BEHAWIORALNA

 • Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają Dane osobowe Użytkowników, w tym Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie Danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. 

MARKETING BEZPOŚREDNI 

 • Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS.
  • Działania marketingowe są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
  • Administrator może w niektórych przypadkach realizować także marketing bezpośredni za pośrednictwem poczty tradycyjnej. O zamiarze prowadzenia tego rodzaju marketingu Użytkownik zostanie odrębnie poinformowany. Względem tego rodzaju marketingu Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu.

POWIADOMIENIA TYPU „PUSH”

 • W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na otrzymywanie powiadomień typu push, Użytkownik może otrzymywać powiadomienia w postaci komunikatów wyświetlanych w przeglądarce internetowej lub urządzeniu mobilnym, zawierających treści marketingowe związane z ofertami, usługami oraz promocjami Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu oferowanych towarów i usług w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą na otrzymywanie komunikacji w formie powiadomień typu push. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej lub w urządzeniu mobilnym Użytkownika

GOOGLE ADS CUSTOMER MATCH

 • Marketing produktów i usług Administratora może odbywać się z wykorzystaniem narzędzia Google Ads Customer Match, pozwalającego Administratorowi wczytać zahaszowaną bazę adresów e-mail (lista klientów) do narzędzi Google w celu sprawdzenia, czy w usługach Google zostały utworzone konta użytkowników z użyciem takich samych adresów e-mail (np. YouTube, Gmail, inne). W przypadku potwierdzenia zbieżności adresów e-mail, użytkownikom usług Google mogą zostać wyświetlane po zalogowaniu reklamy Administratora. Więcej informacji na temat wyświetlania reklam według ustalonej listy klientów znajduje się pod linkiem: https://support.google.com/google-ads/answer/6379332?hl=pl.

FACEBOOK CUSTOM AUDIENCE

 • Marketing produktów i usług Administratora może odbywać się z wykorzystaniem narzędzia Facebook Custom Audience (Niestandardowe grupy odbiorców). pozwalającego Administratorowi wczytać zahaszowaną bazę adresów e-mail do narzędzi Facebook w celu sprawdzenia, czy na platformie Facebook zostały utworzone konta użytkowników z użyciem takich samych adresów e-mail. W przypadku potwierdzenia zbieżności adresów e-mail, użytkownikom platformy Facebook mogą zostać wyświetlane po zalogowaniu reklamy Administratora. Więcej informacji na temat niestandardowych grup odbiorców znajdziesz tu: https://pl-pl.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494.
 • OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  • Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. 
  • Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 
 • ODBIORCY DANYCH
  • W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia w Sklepie), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej. 
  • W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
  • Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 • PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
  • Co do zasady Administrator nie przekazuje Danych osobowych do państw trzecich, 
   tj. państw poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednakże może to nastąpić w związku z realizacją przez Administratora działań marketingowych oraz współpracą z dostawcami usług chmurowych. W takich przypadkach Dane osobowe mogą być przekazywane do Wielkiej Brytanii.
  • Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator zapewnia odpowiedni dla każdego przypadku transferu stopień ochrony Danych osobowych przekazywanych poza EOG, przede wszystkim poprzez:
   • współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
   • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
   • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 • BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
  • Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. 
  • Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora. 
 • UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
  • Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 
  • Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych). 
  • Więcej informacji o uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się w naszej Polityce transparentności.
  • Niektóre z powyższych praw możesz realizować samodzielnie. Jeżeli posiadasz konto w Serwisie lub w Aplikacji, zawsze masz dostęp do swoich Danych osobowych oraz możesz je poprawić i zaktualizować. Możesz zgłosić żądanie dotyczące wszystkich powyższych praw kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail inspektor-ochrony-danych@wzkart.pl lub na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1.1.
 • ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
  • Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 
 • LINIKI ZEWNĘTRZNE
  • Serwis zwiera przekierowania/linki do stron www innych domen. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych portalach internetowych
  • Administrator nie przekierowuje żadnych danych internauty.